Öppet brev till landstinget som kommentar till ett mejl där man fortfarande väljer att vägra betrakta ME som en specifik sjukdom. 2006-11-10

ME är en specifik sjukdom

 

ÖLL verkar ha en fast åsikt om vad ME är. Men vad baseras den på? Inte en enda referens har presenterats som styrker ÖLL's ståndpunkt att ME skulle vara en typ av utmattningssyndrom. Kan ni ge några referenser? Gärna både från böcker och forskningsartiklar. Samt både från utlandet och Sverige.

 

ME är en specifik sjukdom. Vad gäller kommentaren om att ME och utmattningssyndrom skulle vara "närliggande diagnoser" finns det lite/inget som talar för att utmattningssyndrom (WHO ICD-10 F43.8) skulle vara en närliggande diagnos till ME. Närliggande diagnoser är av vissa forskare följande sjukdomar: OP=Organophosphorus (pesticides, nerve agents), GWS=Gulf War Syndrome, MCS=Multiple Chemical Sensitivities, FMS=Fibromyalgia Syndrome, CFIDS=ME/CFS, MS=Multiple Sclerosis och AIDS.

 

Se ICD-10 för diagnoskod F43 på http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ Där står F43.8 som "other reactions to severe stress" (text även infogad längst ner). I Sverige har man använt sig av en egen översättning och tolkning. I andra länder, t.ex. Spanien och Tyskland, har man gjort en ordagrann översättning. Vad heter utmattningssyndrom på engelska? Har man i Sverige "gjort om" ICD-10? Har man "uppfunnit" en egen sjukdom det ej finns stöd för inom den vetenskapliga världen utanför Sverige? Kan någon besvara mig detta och ge mig referenser till utländska vetenskapliga artiklar om utmattningssyndrom?

 

Jag gör nedan ett par citat ur Socialstyrelsens dokument "Utmattningssyndrom",ISBN 91-7201-786- 4, http://www.sos.se/FULLTEXT/123/2003-123-18/2003-123-18.pdf där det framgår att utmattningssyndrom (F43.8), trötthetssyndrom (F48.0) och kroniskt trötthetssyndrom (G93.3) betraktas som specifika sjukdomar. Observera att trötthetssyndrom (F48.0) och kroniskt trötthetssyndrom (G93.3) är olika sjukdomar, trots att bara ordet "kroniskt" skiljer dem åt! (Detta är en av anledningarna varför myalgisk encefalomyelit, ME, är att föredra som term framför kroniskt trötthetssyndrom).

 

Sidan 41: "Differentialdiagnostik - Såväl psykiatriska som somatiska differentialdiagnoser ska beaktas. Ett antal psykiatriska störningar har delvis överlappande symtombild. Noggrann differentialdiagnostik har betydelse för handläggningen och val av behandling. Det bör också särskilt poängteras att ett antal somatiska sjukdomstillstånd kan visa upp en symtombild som har likheter med symtomen vid stressrelaterat utmattningssyndrom. Eftersom många dessutom upplever stress i arbetslivet finns det risk att bedömaren förbiser möjligheten att besvären främst orsakas av en odiagnosticerad somatisk sjukdom."

 

Sidan 43: "Under diagnosen neurasteni faller, enligt anvisningarna för ICD-systemets klassifikation av psykiska störningar, även trötthetssyndrom. Numera finns kriterier för diagnosen "kroniskt trötthetssyndrom" som skiljer ut tillståndet från neurasteni. (Se även avsnittet Terminologi och definitioner ovan.) De mest utmärkande symtomen vid kroniskt trötthetssyndrom är somatiska. Typiskt är en varaktig oförklarlig trötthet som inte går att vila bort. Vidare ingår minst fyra av följande symtom: känsla av nedsatt korttidsminne och koncentrationsförmåga, ont i halsen, ömmande lymfkörtlar, muskelvärk, ledvärk, huvudvärk, ledsmärtor, vaknar outsövd eller sjukdomskänsla under minst 24 timmar efter en ansträngning (60, 61)."

 

Både kliniska fynd och forskning pekar i en tydlig riktning att ME är en specifik somatisk sjukdom.

 

I USA är man på det klara med att ME är en specifik sjukdom. CDC går nu utmed en informationskampanj: http://www.msnbc.msn.com/id/15535705/

CDC's hemsida finns hjälp för läkare för att diagnostisera och vårda ME drabbade: http://www.cdc.gov/cfs/toolkit.htm

 

För mig blir det mycket arbeta att i detta mejl beskriva allt om ME, utan jag hänvisar till de forskningsartiklar som kan hittas på de internetsidor som det refereras till nedan. Jag tycker de kan tala mycket för sig själva. Observera att ME kan diagnosticeras med FASTest (screening test) och RNase L testet. Ungefär 95% av de ME drabbade får positivt på RNase L testet.

 

Glöm ej heller bort att det går att få reda på mer om ME på konferensen i Florida i januari 2007! http://www.iacfs.net

Mvh, Kasper.

 

Adresser till diverse extra material angående ME

 

Referenser till ME forsknings artiklar mm: http://me-cfs.se/dok/referenslista.htm

 

Powerpointpresentation för ÖLL 2006: http://me-cfs.se/dok/presentation.pps

 

ME/CFS - Myalgisk Encefalomyelit - Kroniskt Trötthetssyndrom - information för läkare och patienter: http://me-cfs.se/index.htm

 

FASTest och RNase L

 

Det går att göra diagnos av ME via blodanalys med relativt stor säkerhet med hjälp av ett screening test (FASTest, Fragmented Actin Serum Test) och ett konfirmatoriskt test (RNase L). Proverna görs av RED laboratories. Se länkar nedan för information.

 

RED laboratories huvudsida: http://www.redlaboratories.be/2/index.php?nummer=31

 

FASTest - Detection of Actin Fragments in Serum: A Rapid Screening Test to Aid in the Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrom. http://www.redlaboratories.be/2/printer.php?nummer=1&tabel=testen

 

RNase L - Quantitative Measurement of RNase L Proteins: The Confirmatory Test to Aid in the Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome http://www.redlaboratories.be/2/printer.php?nummer=2&tabel=testen

 

De Meirleir har gjort en powerpointpresentation om ME.http

://www.redlabsusa.com/slideshow.ppt

WHO ICD-10 utdrag


F43 Reaction to severe stress, and adjustment disorders
This category differs from others in that it includes disorders identifiable
on the basis of not only symptoms and course but also the existence of one
or other of two causative influences: an exceptionally stressful life event
producing an acute stress reaction, or a significant life change leading to
continued unpleasant circumstances that result in an adjustment disorder.
Although less severe psychosocial stress ("life events") may precipitate the
onset or contribute to the presentation of a very wide range of disorders
classified elsewhere in this chapter, its etiological importance is not
always clear and in each case will be found to depend on individual, often
idiosyncratic, vulnerability, i.e. the life events are neither necessary nor
sufficient to explain the occurrence and form of the disorder. In contrast,
the disorders brought together here are thought to arise always as a direct
consequence of acute severe stress or continued trauma. The stressful events
or the continuing unpleasant circumstances are the primary and overriding
causal factor and the disorder would not have occurred without their impact.
The disorders in this section can thus be regarded as maladaptive responses
to severe or continued stress, in that they interfere with successful coping
mechanisms and therefore lead to problems of social functioning.

F43.0 Acute stress reaction
A transient disorder that develops in an individual without any other
apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental
stress and that usually subsides within hours or days. Individual
vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity
of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing
picture and include an initial state of "daze" with some constriction of the
field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend
stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further
withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative
stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or
fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing)
are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the
impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three
days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the
episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis
should be considered.
Acute:
· crisis reaction
· reaction to stress
Combat fatigue
Crisis state
Psychic shock

F43.1 Post-traumatic stress disorder
Arises as a delayed or protracted response to a stressful event or situation
(of either brief or long duration) of an exceptionally threatening or
catastrophic nature, which is likely to cause pervasive distress in almost
anyone. Predisposing factors, such as personality traits (e.g. compulsive,
asthenic) or previous history of neurotic illness, may lower the threshold
for the development of the syndrome or aggravate its course, but they are
neither necessary nor sufficient to explain its occurrence. Typical features
include episodes of repeated reliving of the trauma in intrusive memories
("flashbacks"), dreams or nightmares, occurring against the persisting
background of a sense of "numbness" and emotional blunting, detachment from
other people, unresponsiveness to surroundings, anhedonia, and avoidance of
activities and situations reminiscent of the trauma. There is usually a
state of autonomic hyperarousal with hypervigilance, an enhanced startle
reaction, and insomnia. Anxiety and depression are commonly associated with
the above symptoms and signs, and suicidal ideation is not infrequent. The
onset follows the trauma with a latency period that may range from a few
weeks to months. The course is fluctuating but recovery can be expected in
the majority of cases. In a small proportion of cases the condition may
follow a chronic course over many years, with eventual transition to an
enduring personality change (F62.0).
Traumatic neurosis

F43.2 Adjustment disorders
States of subjective distress and emotional disturbance, usually interfering
with social functioning and performance, arising in the period of adaptation
to a significant life change or a stressful life event. The stressor may
have affected the integrity of an individual's social network (bereavement,
separation experiences) or the wider system of social supports and values
(migration, refugee status), or represented a major developmental transition
or crisis (going to school, becoming a parent, failure to attain a cherished
personal goal, retirement). Individual predisposition or vulnerability plays
an important role in the risk of occurrence and the shaping of the
manifestations of adjustment disorders, but it is nevertheless assumed that
the condition would not have arisen without the stressor. The manifestations
vary and include depressed mood, anxiety or worry (or mixture of these), a
feeling of inability to cope, plan ahead, or continue in the present
situation, as well as some degree of disability in 9the performance of daily
routine. Conduct disorders may be an associated feature, particularly in
adolescents. The predominant feature may be a brief or prolonged depressive
reaction, or a disturbance of other emotions and conduct.
Culture shock
Grief reaction
Hospitalism in children

Excludes: separation anxiety disorder of childhood ( F93.0 )

F43.8 Other reactions to severe stress


F43.9 Reaction to severe stress, unspecified