• Välkommen till MEF-forum — öppet, gratis forum om Myalgisk Encefalomyelit (ME).
 

Forskningsartiklar

Startat av Mayordomo, 2008-11-24, 19:21

Föregående ämne - Nästa ämne

matt-i-märg

#40
Assessment of Natural Killer Cell Receptors and Activity in Severe and Moderate Chronic Fatigue Syndrome
Hardcastle SL, Brenu EW, Staines DR and Marshall-Gradisnik SM
Frontiers 2013

Länk till abstract
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

matt-i-märg

Apropå NK-/NKT-celler...

Viktig kontrollmekanism bakom autoimmuna sjukdomar upptäckt
Karolinska Institutet (Pressmeddelande 2010)
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp;jsessionid=ayWTPGg3HA366jTa0M?l=sv&d=6203&a=100082&newsdep=6203

Citat:
"Forskargruppen på Karolinska Institutet lyckades även stoppa de sjukdomsalstrande B-cellerna genom att tillföra NKT-celler - något som framöver kan möjliggöra nya typer av behandlingar."

Relaterad artikel (2010) i Göteborgsposten
Svensk upptäckt om reumatism
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.362385-svensk-upptackt-om-reumatism
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

Mayordomo

#42
Svenska forskare på Uppsala Universitet har upptäckt att det finns ökade mängder av antikroppar emot HSP60 hos ME patienter. Ökningen relativt sett inte dramatisk, men signifikansen är hög. HSP står för "heat shock protein" (värmeshocksprotein). 60 står för att proteinet är 60kDa (kilodalton) stort.

Värmeshocksproteiner finns hos hos i princip alla levande organismer, bakterier, djur och växter. Hos djur finns de i mitokondrierna men också i cytoplasma. Hos växter i kloroplasterna. De har många olika uppgifter. De skall skydda proteiner i cellerna från att bli felvikta vid stress av olika former (värme, oxidativ stress, gifter, UV-ljus). De hjälper nybildade proteiner att vikas rätt och hjälper till med transport av proteiner inom cellen.

HSP60 finns hos bakterier och kallas då GroEL. Eftersom HSP60 kan ha stora likheter med HSP60 från bakterier, kan problem uppstå vid infektion. Kroppens immunsystem är tänkt rensa bort främmande material, men behålla sådant som är från egna kroppen, men om för stora likheter finns, kan det hända att immunsystemet börjar reagera på de egna proteinerna. Detta kan tex medföra att antikroppar hakar på HSP60 och därmed stör dess funktion.

I studien där Gottfries Clinic tillhandahållit blod från ME-patienter och där forskare från Uppsala Universitet gjort studier, har de upptäckt att det finns en signifikant ökning av antikroppar emot ytstrukurer (epitoper) hos HSP60. De har också upptäckt att en del proteinsekvenser hos HSP60 hos människa har stora likheter hos några bakterier, tex Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma. En teori skulle kunna vara att en infektion med någon av dessa bakterier orsakar autoimmunitet som kvarstår efter infektionen. Man skall kanske inte heller utesluta möjligheten att det är patienternas oxidativa stress som orsakar en ökad halt av HSP60 som i sin tur ökar graden av antikroppar emot HSP60.

Uppsalaforskarna gjorde denna upptäckt när de gjorde en studie där de sökte efter tusen olika bakterier och virus i ME-patienters blod. De hittade inget speciellt, men däremot stötte de på detta istället.

Med reservation för faktafel.

Epitopes of Microbial and Human Heat Shock Protein 60 and Their Recognition in Myalgic Encephalomyelitis
Amal Elfaitouri, Björn Herrmann, Agnes Bölin-Wiener, Yilin Wang, Carl-Gerhard Gottfries, Olof Zachrisson, Rϋdiger Pipkorn, Lars Rönnblom, Jonas Blomberg
November 2013
www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081155

Mayordomo

#43
Resultat av forskare från Australien då de studerat immunsystemet


The Role of Adaptive and Innate Immune Cells in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis
Ekua Weba Brenu et al, 2013
http://intimm.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/16/intimm.dxt068.abstrac
CitatAlterations in B cells, Tregs, NK cells and neutrophils suggest significant impairments in immune regulation in CFS/ME and these may have similarities to a number of autoimmune disorders.

matt-i-märg

The Emerging Role of Autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/cfs)
Morris, G., Berk, M., Galecki, P., Maes, M.
Mol Neurobiol. 2014, Apr;49(2):741-56.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068616
"Hopefully one day, my dream is that our medical community will produce a formal apology to the patients that—not having believed them all these years—they are facing a real illness." -Dr. Jose Montoya

Mayordomo

#45
Antikroppar emot kroppsegna HSP60

Forskare från Uppsala (Jonas Blomberg mfl) har funnit att personer med ME har antikroppar emot ett ett protein (HSP60), som hjälper till att importera proteiner in i mitokondrierna samt att se till att proteiner är rätt vikta. En hypotes kan vara att detta påverkar mitokondriefunktionen. Mitokondrierna är organeller i cellerna som producerar energi. Andra forskare har sett att det finns problem med mitokondriefunktionen vid ME (Julia Newton, Sarah Myhill). När antikroppar reagerar emot kroppsegna proteiner, kallas det för autoimmun sjukdom. Olav och Mellas resultat från deras kliniska prövningar med rituximab, som tar död på antikroppsproducerande B-lymfocyter, pekar på att ME är en autoimmun sjukdom. Framtida forskning behövs för att förstå mekanismerna bättre.


Nya rön om kronisk trötthet

Uppsala Nya Tidning, 2014-01-25
http://www.unt.se/uppsala/nya-ron-om-kronisk-trotthet-2787943.aspx

Mayordomo

#46
En artikel av Frank Twisk från Holland tar upp bland annt avvikelser vid ME och objektiva tester som kan stödja en ME-diagnos. Se tabell 1 och 2 i artikeln. Han tar även upp problemet med att begreppen ME och CFS sammanblandas. Notera den långa listan på referenser till artikeln.


The status of and future research into Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome: the need of accurate diagnosis, objective assessment, and acknowledging biological and clinical subgroups
Frank N. M. Twisk.

Frontiers in Physiology, 27 March 2014
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fphys.2014.00109/full

CitatCognitive impairment, (muscle) weakness, circulatory disturbances, marked variability of symptoms, and, above all, post-exertional malaise: a long-lasting increase of symptoms after a minor exertion, are distinctive symptoms of ME. This latter phenomenon separates ME, a neuro-immune illness, from chronic fatigue (syndrome), other disorders and deconditioning.

Mayordomo

En studie som bekräftar att mental ansträngning resulterar i postansträngningsskov vid ME.


The delayed fatigue effect in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)
Megan A. Arrolla, Elizabeth A. Attreea, John M. O'Learya, Christine P. Danceya.
2014
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21641846.2014.892755

Mayordomo

#48
ME drabbade har en mängd avvikelser på hjärtat har denna studie från Japan visat. Det finns även flera andra forskare som också har identifierat avvikelser på ME patienters hjärta och dess funktion.


Cardiac dysfunction and orthostatic intolerance in patients with myalgic encephalomyelitis and a small left ventricle.
Kunihisa Miwa. 2014.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736946

Mayordomo

Forskare har lärt sig mer hur autoimmun sjukdom uppkommer. Jag förstår inte riktigt, men tolkar det så här: B-celler producerar antikroppar emot specifik patogen i mjälte och lymfknutor i germinalcentrum, men det kan gå fel och andra B-celler kan börja påverka andra B-celler (som är specifika för andra epitoper).

Scientists can finally explain how autoimmune disease spreads
http://sciencenordic.com/scientists-can-finally-explain-how-autoimmune-disease-spreads

Clonal Evolution of Autoreactive Germinal Centers
Degn, Søren E. et al.
Cell , Volume 170 , Issue 5 , 913 - 926.e19
http://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)30833-4

Mayordomo

BNP (Brain natriuretic peptide) avges av hjärtat och inte av hjärnan som namnet antyder. BNP ökar urinproduktion, ökar utsöndring av natrium med urinen och vidgar blodkärlen, härigenom sänks blodtrycket. Ökad halt av BNP kan ses som en reaktion på för hög blodvolym. BNP används bland annat för att diagnostisera hjärtsvikt.

Ett forskarlag i England lett av Julia Newton har funnit att personer med ME har högre halt av BNP i blodet (plasma) i genonsmitt i jämförelse med personer som hade en stillasittande livssstil. De delade in patienterna i två grupper utifrån deras BNP värde. De med högst BNP värde (>400 picogram/milliliter) hade signifikant lägre blodvolym i hjärta – både vid tomt hjärta (systoles) och fyllt hjärta (diastoles).

En tolkning av detta är att en andel av personer med ME har en avvikelse som gör att halten av BNP blir för hög, vilket orsakar lägre blodvolym, lägre blodtryck och dilaterade blodkärl. En personlig tanke är att detta kanske är en mekanism som gör att många med ME har ortostatisk intolerans (dåligt blodflöde hos hjärnan vid stående).

http://www.meresearch.org.uk/.../.../elevated-bnp-levels-in-cfs/

Elevated brain natriuretic peptide levels in chronic fatigue syndrome associate with cardiac dysfunction: a case control study
2017 Julia Newton mfl
http://openheart.bmj.com/content/4/2/e000697

Mayordomo

#51
Studier angående hjärta vid ME

1.  Peckerman A, LaManca JJ, Dahl KA, et al. Abnormal impedance cardiography predicts symptom severity in chronic fatigue syndrome. Am J Med Sci 2003;326:55–60. doi:10.1097/00000441-200308000-00001 [PubMed]

2.  LaManca JJ, Peckerman A, Walker J, et al. Cardiovascular response during head-up tilt in chronic fatigue syndrome. Clin Physiol 1999;19:111–20. doi:10.1046/j.1365-2281.1999.00154.x [PubMed]

3.  Hollingsworth KG, Jones DE, Taylor R, et al. Impaired cardiovascular response to standing in chronic fatigue syndrome. Eur J Clin Invest 2010;40:608–15. doi:10.1111/j.1365-2362.2010.02310.x [PubMed]

4.  Hollingsworth KG, Hodgson T, Macgowan GA, et al. Impaired cardiac function in chronic fatigue syndrome measured using magnetic resonance cardiac tagging. J Intern Med 2012;271:264–70. doi:10.1111/j.1365-2796.2011.02429.x [PMC free article] [PubMed]

5.  Hurwitz BE, Coryell VT, Parker M, et al. Chronic fatigue syndrome: illness severity, sedentary lifestyle, blood volume and evidence of diminished cardiac function. Clin Sci 2009;118:125–35. doi:10.1042/CS20090055 [PubMed]

6.  Newton JL, Finkelmeyer A, Petrides G, et al. Blamire a reduced cardiac volumes in chronic fatigue syndrome associate with plasma volume but not length of disease: a cohort study. openhrt 2016:e000381. [PMC free article] [PubMed]

7.  Farquhar WB, Hunt BE, Taylor JA, et al. Blood volume and its relation to peak O(2) consumption and physical activity in patients with chronic fatigue. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2002;282:H66–71. [PubMed]

8.  Miwa K, Fujita M. Cardiac function fluctuates during exacerbation and remission in young adults with chronic fatigue syndrome and "small heart". J Cardiol 2009;54:29–35. doi:10.1016/j.jjcc.2009.02.008 [PubMed]

9.  Miwa K, Fujita M. Small heart syndrome in patients with chronic fatigue syndrome. Clin Cardiol 2008;31:328–33. doi:10.1002/clc.20227 [PubMed]

10. Martin Lerner  et al. 2004.
Prevalence of abnormal cardiac wall motion in the cardiomyopathy associated with incomplete multiplication of Epstein-barr Virus and/or cytomegalovirus in patients with chronic fatigue syndrome.
http://iv.iiarjournals.org/content/18/4/417

11. Martin Lerner et al 2007
Valacyclovir treatment in Epstein-Barr virus subset chronic fatigue syndrome: thirty-six months follow-up.
http://iv.iiarjournals.org/content/21/5/707


Mayordomo

Forskare från olika håll i USA har studerat blod och faeces från 50 personer med ME och 50 friska personer. De säger sig nu utifrån laboriatorietester kunna avgöra om en person har ME eller inte med 84 procents säkerhet. Resultaten ligger i linje med andra forskningsgruppers med att mitokondrierna inte fungerar normalt. Mitokondrierna är cellernas energiproducenter. Nedan två länkar; den första till ett pressmeddelande och den andra till den vetenskapliga artikeln.

Insights from Metabolites Get Us Closer to a Test for Chronic Fatigue Syndrome
2019-07-09 Columbia University news
https://www.mailman.columbia.edu/.../insights-metabolites-get...

Insights into myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome phenotypes through comprehensive metabolomics
Sci Rep. 2018 Jul 3;8(1):10056. doi: 10.1038/s41598-018-28477-9
https://www.nature.com/articles/s41598-018-28477-9

Mayordomo

En studie som visar på hur personer med ME presterar sämre på kognitiva uppgifter efter de ansträngt sig fysiskt, medan friska personer presterar bättre. Den fysiska ansträngningen bestod i 30 cykling i laboratoriet. Det var en vecka mellan test-tillfälle ett och två, och 24 timmar mellan test-tillfälle två och tre. Se figur 3.

Neural consequences of post-exertion malaise in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue SyndromeBrain Behav Immun. 2017 May
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915911730051X#f0015