Patienter som misstänks ha ME skall utredas med avseende andra sjukdomar eftersom: andra sjukdomar skall uteslutas för att sätta diagnosen (en del av de som fått en ME-diagnos har senare visat sig ha en annan, behandlingsbar sjukdom) och behandlingsbara sjukdomar kan förekomma parallellt med ME.11, 12

Exempel på diagnoser att utreda

 • astma
 • B12-brist
 • cancer
 • celaki = glutenintolerans
 • cervikal spinal stenos (cervical spinal stenosis)15
 • Chiari missbildning (Chiari malformation)
 • craniocervical instability (fritt översatt: hals-kranium-instabilitet)
 • diabetes mellitus
 • Ehlers-Danlos syndrom (EDS)
 • elöverkänslighet
 • Fabrys sjukdom (Fabry disease)
 • fibromyalgi
 • hemokromatos (haemochromatosis)
 • irriterad tjocktarm = colon irritabile = IBS (irritable bowel syndrome)
 • järnbrist = anemi
 • järnöverbelastningssyndrom (iron overload syndrome)
 • Kleine-Levins syndrom - en periodisk hypersomni som oftast drabbar unga
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • makrofagisk myofasceit (macrophagic myofasciitis)
 • mastocytos (mastocytosis), mast cell activation disorder/syndrome
 • mitokondriell sjukdom, t.ex. Kearns-Sayres syndrom (KSS), MELAS, MERRF, NARP
 • multipel kemisk överkänslighet = kemisk intolerans = MCS (multiple chemical sensitivities)
 • narkolepsi
 • obstruktiv eller central sömnapné
 • Parkinsons sjukdom
 • sarkoidos
 • toxisk effekt av t.ex. medicinering, kemiskt lösningsmedel, tungmetall eller pesticider (bekämpningsmedel)
 • upper airway resistance syndrome
 • utbrändhet = utmattningsdepression (burnout)

Endokrina sjukdomar

 • Addisons sjukdom - primär binjurebarksinsufficiens
 • akromegali - överproduktion av tillväxthormon (GH) i hypofysens framlob
 • Cushing´s syndrom - endogen hyperkortisolism
 • kongenital binjurebarkshyperplasi (congenital adrenal hyperplasia, CAH)
 • primär hyperparatyreoidism (pHPT, primary hyperparathyroidism) - ökad halt bisköldkörtelhormon
 • sköldkörtelrelaterat: hypotyreos, hypertyreos, Hashimotos sjukdom
 • testosteronbrist hos män

Autoimmuna sjukdomar

 • granulomatos med polyangit = granulomatös polyangit = GPA (f.d. Wegeners granulomatos)
 • Hughes syndrom = antifospfolipidsyndrom = APS (Hughes Syndrome, antiphospholipid syndrome)
 • lupus = systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • multipel skleros (MS)
 • myasthenia gravis (MG)
 • polymyalgia rheumatica (PMR)
 • polymyosit (polymyositis)
 • Sjögrens syndrom
 • reumatoid artrit (RA)

Infektioner

 • endokardit - inflammation i hjärtats klaffar orsakad av bakterie- eller virusinfektion.

Bakteriella

 • Anaplasma phagocytophilum - tidigare kallad ehrlichia phagocytophila, sprids av fästingar, orsakar anaplasmos (fästingfeber)
 • Bartonella - sprids av fästingar, loppor, mygg, sandflugor. Däggdjur såsom t.ex. gnagare, hundar och katter är bärare. Det finns flera arter av bartonella som smittar människor: B. bacilliformis, B. quintana, B. henselae, B. elizabethae, B. vinsonii subsp. arupensis, B. vinsonii subsp. berkhoffii, B. washoensis, B. grahamii, B. clarridgeiae, B. koehlerae, B. alsatica, B. rochalimae, B. tamiae och candidatus B. melophagi.
 • Borrelia - sprids av fästingar
 • Brucella - orakar brucellos som är en zoonos. Bärare är t.ex. kor, får och grisar.
 • Chlamydia pneumoninae
 • Chlamydia psittaci
 • Chlamydia trachomatis
 • Coxiella burnetii - orsakar Q-feber. Bärs av t.ex. kor, får, getter, katter och hundar. Sprids via inandning, eller kontakt med mjölk, urin eller avföring. Ibland fästingburen.
 • Ehrlichia canis
 • Ehrlichia chaffeensis, som orsakar "human monocytotropic ehrlichiosis"
 • Mycoplasma
 • Rickettsia, bl.a. Rickettsia helvetica - sprids via fästingar, loppor, löss, mm. Bärare är eukaryoter, dvs djur, växter, svampar, amöbor, mm.

Virala

 • coxsackievirus (en typ av enterovirus)
 • cytomegalovirus
 • enterovirus
 • Epstein-Barr virus
 • hepatit B
 • hepatit C
 • HIV / AIDS
 • humant herpesvirus 6
 • humant herpesvirus 7
 • Parvovirus B19
 • tuberkulos
 • West Nile virus

Parasiter

 • babesia som orsakar babeosis. Sprids via fästingar.
 • entamöba histolytica = entamoeba histolytica
 • giardia
 • helmint = parasitiskt mask
 • protozoer, inkluderande amöbor
 • toxoplasma gondii som orsakar toxoplasmos

Svamp

 • alternaria alternata
 • aspergillus fumigatus
 • aspergillus niger
 • blastomyces dermatitidis som orsakar blastomycocsis
 • candida albicans
 • cladosporium herbarum
 • coccidiodomycosis som orsakas av coccidioides immitis eller coccidioides posadasii
 • histoplasma capsulatum som orsakar histoplasmosis
 • penicillium chrysogenum

En del svampar kan finnas i miljön där patienten vistas och därmed orsaka symtom på grund av allergisk reaktion.

Hudinfektioner, såsom eventuellt pityrosporum follikulit, malassezia och urticaria, kan i vissa fall ge "postansträngningsmalaise" och kan därmed förväxlas med ME. Då man tränar och svettas blir huden varm och fuktig. Detta gör att svampar växer till och retar immunsystemet.

Referenser

 1. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols. Carruthers et al. 2003.
 2. Myalgic Encephalomyelitis: International Consensus Criteria. Bruce M Carruthers et al. J Intern Med. 2011.
 3. Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (ME/CFS): A Primer for Clinical Practitioners. International Association for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (IACFS/ME). Fred Friedberg et al. 2012.
 4. The Complexities of Diagnosis. Byron Hyde. 2003.
 5. M.E. Conferences: November 2009. Göteborg and Malmo, Sweden. Byron Marshall Hyde
 6. The Nightingale definition of myalgic encephalomyelitis. Byron Marshall Hyde
 7. ME/CFS/PVFS - An exploration of the key clinical issues. Charles Shepherd, Abhijit Chaudhuri. The ME Association 2010. UK.
 8. Chronic Fatigue Syndrome: A Working Case Definition. Holmes et al. 1988.
 9. Chronic fatigue syndrome - Allt fler differentialdiagnoser kräver en förändrad syn på syndromet. Susanne Merz. Läkartidningen 2002.
 10. Myalgic Encephalomyelitis/Postviral fatigue syndrome (G93.3) Basic concepts and guidelines for the diagnosis. The population based ME-Registry in Norway. Sidsel Kreyberg 2007
 11. JL Newton mfl 2010. The Newcastle NHS Chronic Fatigue Syndrome Service: not all fatigue is the same. J R Coll Physicians Edinb 2010; 40-304-7 (länk)
 12. ME/CFS Research: What do patients want? Why isn’t it happening? A talk given by Dr Neil Abbot at the Royal Society of Medicine. 2009. (HTML) (PDF)
  Citat: "[...] we have two real examples which illustrate the problems that can arise if investigations to exclude other conditions are not performed before the “diagnosis of exclusion” ME/CFS is given. The first was an audit of 100 consecutive outpatients with CFS in the University of Dundee in 1993: of these patients, 21% were found to have other organic illnesses (e.g., muscle, connective tissue, endocrine disorders); 12% had psychiatric disorder alone; and 7% fibromyalgia. The second was an audit of service in 2007 after 3 years at the CFS/ME CNCC in Newcastle: CFS was confirmed in 56% of referrals, but alternative diagnoses were provided in 28%, sleep apnoea was diagnosed in 9%, and depression and anxiety in 7%. Thus, it can be seen that in around 40% of patients referred from primary care with a diagnosis of ME/CFS, alternative exclusionary diagnoses can be found after investigation at a specialist clinic."
 13. Morphologial and functional abnormalities of the hypofyse in patients with diagnose of CFS or fibromyalgia. An example of misdiagnosis by Belgian chronic fatigue centres. Francis Coucke et al. 2013.
 14. Information om ovanliga diagnoser hittas på rarelink.se och orpa.net
 15. Peter C. Rowe mfl 2018. Improvement of severe myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome symptoms following surgical treatment of cervical spinal stenosis. Journal of Translational Medicine